ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σας καλούμε να αναφέρετε οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί συμμετέχοντας στις γενικές συνελεύσεις, κάθε τελευταία Δευτέρα του μήνα και ώρα 20:00 στο χώρο του σχολείου ή επικοινωνώντας μαζί μας με τα διαθέσιμα τηλέφωνα.

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση συμμετοχής στην επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Παλλήνης

Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ.1 του Ν.3852/2010  σας γνωρίζουμε ότι στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.

Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
1.α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
2.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
3.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.
Καλούνται
οι εκπρόσωποι φορέων της Τοπικής Κοινωνίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιτροπή να ορίσουν εκπροσώπους τους , υποβάλλοντας αιτήσεις (με την επισήμανση ότι, στο καταστατικό τους αναγράφεται ως έδρα του φορέα , ο πρώην Δήμος Παλλήνης ή ο πρώην Δήμος Γέρακα ή η  πρώην Κοινότητα Ανθούσας)   μέχρι την 13η Μαρτίου 2015   στο Γραφείο Δημάρχου.

Έντυπο αίτησης επιτροπής διαβούλευσης

Έναρξη Σχολών Γονέων Δήμου Παλλήνης

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης – πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Σχολές Γονέων του Δήμου Παλλήνης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα, στις δημοτικές ενότητες Γέρακα και Παλλήνης.
Καλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, να αποστείλουν συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: press@pallini.gr, είτε να την καταθέσουν στο Δημαρχείο Παλλήνης(Ιθάκης 12, Γέρακας) και στο αρμόδιο γραφείο, μέχρι στις 27 Φεβρουαρίου 2015.
Nα υπενθυμίσουμε ότι, οι Σχολές Γονέων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, πρόκειται να υλοποιήσουν Σχολές Γονέων για τους γονείς μαθητών και μαθητριών των σχολείων του Δήμου Παλλήνης με αντικείμενο την«Οικογένεια στη Σύγχρονη Εποχή και τη Σύνδεση Σχολείου και Οικογένειας» διάρκειας 50 ωρών.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στις συναντήσεις ενδεικτικά είναι:


 • ·                     Επικοινωνία, Σχέσεις και Ρόλοι στη Σύγχρονη Οικογένεια
 • ·                     Θέματα Ανάπτυξης και Εξέλιξης των Παιδιών : Βασικά αναπτυξιακά, γνωστικά/γλωσσικά και συναισθηματικά ορόσημα στη ζωή του παιδιού.
 • ·                     Ειδικά Θέματα και Προβλήματα της Σχολικής Ηλικίας : Μαθησιακές Δυσκολίες, Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής, Συναισθηματικές Εκδηλώσεις των παιδιών σχολικής ηλικίας : Τρόποι Παρέμβασης από τη μεριά του σχολείου και των γονέων.
 • ·                     Σύγχρονα προβλήματα στη σχολική ζωή των παιδιών : Το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού (Bullying), Επιθετικότητας, χρήση Η/Υ και παιχνιδιών.
 • ·                     Θέματα της Εφηβείας : Εξαρτήσεις, Σεξουαλική Αγωγή – Διαπαιδαγώγηση και Επαγγελματικές Επιλογές των εφήβων.

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

  Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 16-18 ατόμων.

  Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

  Παρακαλούμε οι γονείς που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο Πρόγραμμα της Σχολής Γονέων του Σχολείου τους, να συμπληρώσουν την αίτηση – φόρμα συμμετοχής και να την αποστείλουν στον Δήμο Παλλήνης μέχρι την 27η Φεβρουαρίου 2015.

  Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

  Μεγάλη επιτυχία το αποκριάτικο πάρτυ του σχολείου μας

  Το αποκριάτικο πάρτυ του σχολείου μας, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία !!!
  Μεγάλη συμμετοχή, εξαιρετικός μπουφές, πολύ κέφι και χορός από τα παιδιά μας και τους καθηγητές τους.
  Η συμμετοχή των παιδιών ήταν εντυπωσιακή, αλλά και η συνεισφορά όλων των γονιών στο μπουφέ, συγκινητική !!!
  Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους γονείς για τα πλούσια εδέσματα, τον κ. Μπαξεβάνη και τους καθηγητές για την άψογη οργάνωση και επιτήρηση, όλους όσους βοήθησαν στην προετοιμασία αλλά και στην καθαριότητα του χώρου, καθώς και το super market ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, για την πολύτιμη ευγενική χορηγία του.

  Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

  Κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στο Δήμο Παλλήνης

  Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης κ. Ζούτσου, όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες του Δήμου (Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί), λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, δεν θα λειτουργήσουν, την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015.

  Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

  Δρομολόγιο πούλμαν για Πανόραμα - Βακαλόπουλο - Νέα Παλλήνη

  Το δρομολόγιο, σύμφωνα με την ενημέρωση μας,  ξεκινάει τη Δευτέρα 16-02-2015 και έχει ως εξής:
  07:50 - μπαίνει στο Πανόραμα και ακολουθεί τη διαδρομή
  Θεσσαλονίκης - Μακεδονίας (όλο το γύρο πίσω από το σχολείο) - Β. Ηπείρου - Κ. Παλαμά - Θράκης - Κύπρου - Θεσσαλονίκης - Λ. Μαραθώνος - 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης.
  Κατά την πιο πάνω διαδρομή, στο Πανόραμα, όπου υπάρχουν μαθητές, για το 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης, επιβιβάζονται στο πούλμαν.
  Επί της Λ. Μαραθώνος, το πούλμαν θα κάνει στάσεις, στις στάσεις των Λεωφορείων, εφόσον υπάρχουν μαθητές και το σταματούν.
  Το πούλμαν θα έχει πινακίδα "1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ".
  Το μεσημέρι, από το 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης - Λ. Μαραθώνος - Θεσσαλονίκης - Μακεδονίας (όλο το γύρο πίσω από το σχολείο) - Β. Ηπείρου - Κ. Παλαμά - Θράκης - Κύπρου - Ιωνίας & Αρχιμήδους - αναστροφή και κατεβαίνει την Κύπρου - Θεσσαλονίκης.

  Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

  2η Φιλανθρωπική Δράση - 7ο Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Παλλήνης  2η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
  7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ &
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

  16 - 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015


  Αγαπητοί γονείς,

  Αντιμετωπίζοντας τόσα προβλήματα, τόσο δύσκολες καταστάσεις λόγω οικονομικής κρίσης, μόνο θετικά δεν μπορούμε να δούμε τα πράγματα…..  παρ’ όλες τις δυσκολίες όμως, αντιμετωπίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και ελπίδα. 

  Αισιοδοξία η οποία αναβλύζει μέσα από τα ίδια μας τα παιδιά, το μέλλον αυτού του τόπου.  Ελπίδα η οποία αγγίζει όλους μας, γιατί όλοι μαζί βιώνουμε την ίδια κατάσταση, άλλος πιο λίγο, άλλος πιο πολύ, το μέλλον όμως διαγράφεται το ίδιο για όλους μας!

  Αναθεωρώντας λοιπόν στάσεις ζωής, βάζοντας πιο ουσιαστικές προτεραιότητες, εμείς οι απλοί γονείς και δάσκαλοι, βάζουμε τα θεμέλια σήμερα για μια καλύτερη κοινωνία αύριο.  Μια κοινωνία όπου ο ένας ενδιαφέρεται για τον άλλο και υπερισχύει το ΕΜΕΙΣ, όχι το ΕΓΩ.

  Σίγουρα δεν μπορούμε να λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει αλλά ας προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δύσκολη ζωή μας λίγο πιο εύκολη.  Η ανθρωπιά είναι η δύναμή μας!

  Πάνω στο πνεύμα αυτό σας ενημερώνουμε ότι, σε συνεργασία πάντα με την διεύθυνση του σχολείου μας, οι φιλανθρωπικές δράσεις θα συνεχιστούν για όλη την διάρκεια του σχολικού έτους, δίνοντας έτσι το μήνυμα ότι η ανάγκη για προσφορά υπάρχει όλο τον χρόνο και όχι μονάχα σε περιόδους γιορτών, όπως συνηθίζεται.

  Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές μας αντιλαμβάνονται την αξία της συνεχούς προσφοράς σε όσους συνανθρώπους μας στερούνται βασικά είδη διατροφής, οικογενειακής θαλπωρής και αγάπης.

  Στόχος μας αυτή την φορά είναι η συγκέντρωση τροφίμων που με την συμμετοχή των παιδιών μας θα προσφερθούν σε κέντρα σίτισης απόρων της περιοχής μας. 

  Η συγκέντρωση τροφίμων θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 20 Φεβρουαρίου 2015.  Το διάστημα αυτό όποιος επιθυμεί μπορεί να βοηθήσει, φέρνοντας στο χώρο του σχολείου μας τρόφιμα όπως:  Ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ντοματοχυμούς, λάδι, γάλα εβαπορέ, ζάχαρη, αλεύρι. 

  Προσφορά στον συνάνθρωπο-συμπολίτη μας η οποία στηρίζεται καθαρά και μόνο στην ανιδιοτέλεια όλων μας.

  Με εκτίμηση
  Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
  7ο Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Παλλήνης

  Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

  Πούλμαν για Πανόραμα, Βακαλόπουλο, Νέα Παλλήνη

  Το πολυαναμενόμενο δρομολόγιο του πούλμαν για Πανόραμα, Βακαλόπουλο, Νέα Παλλήνη, ξεκινά τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16-02-2015!!!
  Τα θερμά μας ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ και πολλά ΜΠΡΑΒΟ, στον πρώην πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου, κ. Κόντη Δημήτριο, για τη "μάχη" που έδωσε.
  Σύντομα, με δική μας νεότερη ανάρτηση, θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδρομή, τις στάσεις και τα ωράρια, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να συμπεριληφθούν στο δρομολόγιο.


  Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

  Κλειστά τα Σχολεία του Δήμου Παλλήνης και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015

  Με νεώτερη απόφαση ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Ζούτσος, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, αναστέλλει τη λειτουργία όλων των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015.

  Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής - Ατομικά & Ομαδικά Σχολικά Πρωταθλήματα Ανατολικής Αττικής

  Το Σάββατο και την Κυριακή (14 & 15 Φεβρουαρίου 2015) θα γίνει η διεξαγωγή των ατομικών και ομαδικών σχολικών πρωταθλημάτων Ανατολικής Αττικής.
  Στους αγώνες μπορούν να συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές και μαθήτριες.
  ΑΤΟΜΙΚΑ

  · Χώρος και Ημερομηνία Αγώνων:
  Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 14 Φεβρουαρίου 2015. Ο χώρος διεξαγωγής των αγώνων θα είναι η Ελληνογερμανική Αγωγή (Δημ. Παναγέα, Παλλήνη, 15351. Τηλ: 2108176700).
  · Δικαίωμα Συμμετοχής:
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Στην περίπτωση που κάποιος αγωνιστεί σε πάνω από ένα Περιφερειακό Προκριματικό Σχολικό, χάνει το δικαίωμα της πρόκρισης στην ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ.
  · Δηλώσεις συμμετοχής:
  Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν την αίτηση συμμετοχής τους έως και δύο ημέρες προ της ημερομηνίας των αγώνων (Πέμπτη 12/02/2015), ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:www.ea.gr/chess
  ·  Πληροφορίες: www.ea.gr
  ΟΜΑΔΙΚΑ
  ·           Χώρος και Ημερομηνία Αγώνων:
  Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 15 Φεβρουαρίου 2015. Ο χώρος διεξαγωγής των αγώνων θα είναι η Ελληνογερμανική Αγωγή (Δημ. Παναγέα, Παλλήνη, 15351. Τηλ: 2108176700).
  ·           Δικαίωμα Συμμετοχής:
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Δημοτικά Σχολεία, Δημόσια και Ιδιωτικά της Περιφερειακής Ενότητας της Ανατολικής Αττικής, με μία(1) ή δύο(2) ομάδες.
  ·           Συνθέσεις των ομάδων:
  Οι συνθέσεις των ομάδων θα είναι τετραμελείς (ελείς), ανεξαρτήτως τάξης. Στις τρεις (3) πρώτες σκακιέρες    μπορούν να αγωνίζονται αγόρια ή κορίτσια, στην τέταρτη (4η) σκακιέρα πρέπει να αγωνίζεται υποχρεωτικά κορίτσι. Οι ομάδες πριν την έναρξη των αγώνων θα δηλώσουν τη βασική σύνθεσή τους που θα αποτελείται από 4 έως 6 μέλη, σύμφωνα με την οποία κατατάσσονται οι σκακιστές στις πρώτες 3 σκακιέρες. Η σειρά των σκακιέρων στη βασική σύνθεση δεν αλλάζει και ισχύει για όλο το πρωτάθλημα.
  Κάθε σχολική ομάδα υποχρεούται να προσκομίσει πριν την έναρξη των αγώνων στον επικεφαλής διαιτητή βεβαίωση ότι όλα τα μέλη της είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου.
  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ή ΓΟΝΕΑΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ( Γενική οδηγία ΚΕΔ 2013 , άρθρο 12.11)
  Ώρα προσέλευσης και επιβεβαίωση συμμετοχής στη γραμματεία 15:30 πμ μέχρι 16:30 π.μ. Όσοι προσέλθουν μετά τις 16:30 πμ θα αγωνιστούν από το 2ο γύρο. Ώρα Έναρξης: 17:00 π.μ.
  Με την επιβεβαίωση συμμετοχής θα πρέπει να κατατίθεται και βεβαίωση του σχολείου (με σφραγίδα και υπογραφή του διευθυντή) ότι όλοι οι δηλωθέντες είναι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου.
  Επικοινωνία: κα Σαράφογλου Μαρία (κιν:6946 170694, email: maria.sarafoglou@gmail.com),
                  κος Σούτος Κωνσταντίνος (κιν:6977 301259, email: soutos@ea.gr).